ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

O czym Sąd rozstrzyga w procesie o rozwód?

Występując do Sądu z pozwem o rozwód, małżonkowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że Sąd w postępowaniu rozwodowym przesądza również o innych kwestiach. W dzisiejszym wpisie krótko sobie o tym powiemy.

W pierwszej kolejności w wyroku rozwodowym Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa Stron poprzez rozwód (z winy jednego z małżonków – powoda lub pozwanego, z winy obu Stron, bez winy którejkolwiek Strony lub bez orzekania o winie). By Sąd nie rozpatrywał kwestii winy męża lub żony w rozpadzie małżeństwa, obie Strony (mąż i żona) muszą wyrazić na to zgodę.

Jeżeli Strony mają wspólne małoletnie dzieci (tzn. które nie ukończyły 18 lat), Sąd rozstrzyga też o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Zwykle Sąd ogranicza władzę rodzicielską temu z rodziców, z którym dzieci nie zamieszkują na stałe.

Kolejną kwestią, która znajduje odzwierciedlenie w wyroku rozwodowym jest ustalenie kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, z którym dzieci nie zamieszkują na stałe.

UWAGA! Jeżeli rodzice są zgodni co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, wówczas mogą zawrzeć (najlepiej pisemne) porozumienie, które Sąd z reguły uwzględnia, jeżeli nie sprzeciwia się ono dobru dzieci. W braku porozumienia Sąd samodzielnie rozstrzygnie kwestię władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Rodzice mogą złożyć również zgodny wniosek, by Sąd nie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dziećmi  przez drugiego z rodziców. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy rodzice są w stanie na bieżąco porozumieć się odnośnie terminów i sposobu wykonywania kontaktu bez potrzeby ingerencji Sądu.

Następnie Sąd rozstrzyga w jakiej wysokości każdy z rodziców jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W praktyce sprowadza się to do zasądzenia alimentów na dziecko od tego z rodziców, u którego dziecko stale nie zamieszkuje.

Sąd może na żądanie małżonka orzec również o alimentach na rzecz tego małżonka w dwóch sytuacjach:

– jeżeli drugi małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a orzeczenie rozwodu powoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,

– jeżeli znajduje się w niedostatku (nie ma wystarczających środków na zaspokojenie swych podstawowych potrzeb), nawet jeżeli oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozpadu małżeństwa, żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa bądź Sąd nie orzekał o winie.

Jeżeli na dzień orzeczenia o rozwodzie, małżonkowie zamieszkują razem, Sąd w wyroku rozwodowym ustali w jaki sposób mają korzystać z domu lub lokalu na czas wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie. Wyjątkowo, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (najczęściej z powodu agresji i alkoholizmu) – Sąd może nakazać jego eksmisję, jeżeli wniesie o to drugi z małżonków.

UWAGA! Sąd nie orzeknie jednak eksmisji, gdy dom lub lokal stanowi odrębny majątek (wyłączną własność) małżonka zachowującego się nagannie. Odrębnym jest co do zasady majątek nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, otrzymany w spadku lub jako darowizna.

W dalszej kolejności, na wniosek jednego z małżonków Sąd może w wyroku rozwodowym orzec o podziale majątku wspólnego małżonków. Warunkiem jest, by przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, nie spowodowało nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. W praktyce Sądy dokonują podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym jedynie w przypadkach, gdy małżonkowie są zgodni co do wartości i sposobu podziału majątku wspólnego.

Małżonek występujący do Sądu o orzeczenie rozwodu powinien przemyśleć wspomniane wyżej kwestie i przedstawić Sądowi w pozwie swe wnioski w tym zakresie, czyli napisać w pozwie np.

– czy żąda orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka, z winy obu stron czy bez orzekania o winie;

– jeżeli małżonkowie mają wspólne niepełnoletnie dzieci:

· czy wnosi o pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obu rodzicom, ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców,

·  jak wyobraża sobie kontakty drugiego rodzica z dziećmi,

·  jakiej kwoty alimentów żąda na każde z dzieci;

– jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie w dacie orzeczenia rozwodu – jak wyobraża sobie korzystanie z domu lub lokalu przez każdego z małżonków po rozwodzie (w praktyce kto jakie pokoje zdaniem małżonka powinien zajmować).

Mam nadzieję, że wpis okaże się dla Państwa pomocny! 🙂

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.