ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE kancelaria-cieplinska.pl

I. Definicje

 1. Administrator – radca prawny Justyna Cieplińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Cieplińska, przy ul. Pod Arkadami 13, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 503-001-55-69, REGON: 362103099, tel. + 48 663-772-324, email: biuro@kancelaria-cieplinska.pl, strona internetowa:  kancelaria-cieplinska.pl.
 2. Usługodawca – radca prawny Justyna Cieplińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Cieplińska, przy ul. Pod Arkadami 13, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 503-001-55-69, REGON: 362103099, tel. + 48 663-772-324, email: biuro@kancelaria-cieplinska.pl, strona internetowa:  kancelaria-cieplinska.pl.
 3. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
 5. Serwis– strona internetowa działającą pod adresem: kancelaria-cieplinska.pl;
 6. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą;
 7. Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu.
 9. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – małe pliki tekstowe, wysyłane przez serwis, zapisywane na urządzeniu Użytkownika,  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, używane m.in. do identyfikacji i zliczania przeglądarek i urządzeń używanych do odwiedzania serwisu.

II. Zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy (jeśli zostanie ona zawarta), kontaktu z Użytkownikiem oraz na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, a także dla celów statystycznych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 3. niezbędność do wykonania umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu między Użytkownikiem a Administratorem, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi i celów statystycznych związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na serwisie, dla oceny zainteresowania usługami oraz treściami zamieszczanymi na serwisie oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w niektórych przypadkach ich podanie jest konieczne do skorzystania z usług proponowanych w serwisie. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług serwisu i udostępniać swoje dane osobowe.
 8. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełniania formularza kontaktowego, w szczególności:
  1. nazwisko i imię,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. inne dane zamieszczone dobrowolnie przez Użytkownika.
 9. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, współpracujące z Administratorem, w ramach wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, internetowych, księgowych i marketingowych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.
 10. Administrator oświadcza, że w ramach przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, w szczególności Google Analytics. Z polityką prywatności firmy Google można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy. Użytkownik może zrezygnować z pobierania danych przez Google Analytics dzięki wykorzystaniu narzędzia dostępnego na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Po upływie tego czasu przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.
 12. Okresy przetwarzania danych osobowych Użytkowników są różne – w zależności od celu ich gromadzenia. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w szczególności przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania, zaś w stosunku do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez okres, w którym przepisy prawa zobowiązują Administratora do przechowywania danych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane są do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu w jakim powierzono ich przetwarzanie.

III. Prawa użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych,
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli zachodzi podejrzenie, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.
 6. W celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem ul. Pod Arkadami 13, 87-400 Golub-Dobrzyń lub drogą elektroniczną: biuro@kancelaria-cieplinska.pl

IV. Pliki cookies

 1. Administrator przy wykorzystaniu serwisu używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 3. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 4. stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony serwisu,
  2. tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe zrozumienie preferencji i sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, a przez to usprawnianie serwisu, ulepszenie jego zawartości i zapewnienie jego bezproblemowego działania,
 6. Pliki cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.
 7. Pliki cookies używane w serwisie nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie Użytkownika, jego dane i zainstalowane przez Użytkownika oprogramowanie.

V. Postanowienia końcowe

 1. W serwisie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych (w szczególności portali społecznościowych, np. Facebook). Inne strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników i polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 2. Administrator zarządzający serwisem zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies będą publikowane w serwisie bez konieczności indywidualnego informowania osób.
Akceptując niniejszą Politykę prywatności wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej kancelaria-cieplinska.pl, opisane w niniejszym dokumencie.