ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Mediacje

Mediacja jest to próba doprowadzenia do pozasądowego rozwiązania sporu w sposób akceptowany przez obie strony. Nad przebiegiem postępowania mediacyjnego czuwa mediator, który jest bezstronny i nie reprezentuje interesów żadnej ze stron. Zdaniem mediatora jest ułatwienie stronom komunikacji oraz przedstawienie stanowiska drugiej stronie konfliktu, jak również znalezienie sposobu rozwiązania konfliktu satysfakcjonującego obie strony. Mediacja może (choć nie musi) zakończyć się ugodą stron, która po zatwierdzeniu przez Sąd ma moc wyroku i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Mediacja a postępowanie sądowe?

Strony mogą wybrać kto ma być mediatorem w ich sprawie.

Mediacja jest procesem odformalizowanym. Strony spotykają się z mediatorem w umówionym miejscu i terminie, gdzie przy stole prowadzą rozmowy. Mediator może również spotykać się na osobności z każdą ze stron, nie naruszając zasady równowagi stron. Mediacjom towarzyszy mniejszy stres niż rozprawom na sali sądowej.

To strony decydują czy dojdą do porozumienia i jak miałoby ono wyglądać. Dzięki mediacjom można wypracować ugodę „szytą na miarę”, czyli dopowiadającą wymaganiom konkretnych osób. Ponieważ to strony uzgadniają warunki umowy, czerpią większą satysfakcję z osiągniętego porozumienia. Porozumienie umożliwia stronom często pozostanie w dobrych relacjach rodzinnych, sąsiedzkich czy biznesowych.

Udział w mediacji jest dobrowolny i może zakończyć się w każdej chwili, jeśli którykolwiek z uczestników zdecyduje się zakończyć mediację.

Postępowanie mediacyjne jest dużo szybsze i krótsze niż postępowanie sądowe, a przy tym kosztuje zwykle mniej niż postępowanie sądowe.

W postępowaniu mediacyjnym mogą brać również udział pełnomocnicy stron (w tym adwokaci i radcowie prawni).

W toku postępowania mediacyjnego strony mogą korzystać z pomocy specjalistów z danej dziedziny, jeżeli wymagana jest wiedza fachowa (np. z pomocy rzeczoznawców majątkowych dla wyceny wartości nieruchomości). Koszty innych osób zaangażowanych w postępowanie mediacyjne ponoszą strony według własnych ustaleń.

Mediacje jest objęte poufnością, co oznacza, że mediator i strony nie mogą w postępowaniu sądowym, arbitrażowym ani żadnym innym ujawniać ani wykorzystywać informacji i dokumentów uzyskanych w toku postępowania mediacyjnego.

Mediacja jest odpłatna, jej koszty ponoszą strony co do zasady po połowie, chyba że umówią się inaczej.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia roszczeń.

Jak rozpocząć mediacje?

O przeprowadzenie mediacji między stronami może zwrócić się do mediatora jedna ze stron – wówczas mediator nawiązuje kontakt z drugą stroną z pytaniem, czy wyraża ona zgodę na podjęcie mediacji. Mediacje mogą być przeprowadzone jeżeli obie strony wyrażą taką wolę. Jeżeli któraś ze stron nie przystąpi do mediacji, wówczas do nich nie dojdzie.

O przeprowadzenie mediacji między stronami mogą zwrócić się do mediatora obie strony.

Strony w umowie, której dotyczy spór mogą zawrzeć postanowienia o rozwiązywaniu sporów w drodze mediacji.

Do mediacji może skierować strony również sąd w toku postępowania sądowego. Jednak wówczas Sąd wyznacza osobę mediatora.

Z jakimi sprawami można zwrócić się do mediatora?

Postępowanie mediacyjne można prowadzić m.in. w sprawach o:

– alimenty,

– ustalenie kontakty z dzieckiem,

– rozwód,

– podział majątku wspólnego po rozwodzie,

– dział spadku,

– zapłatę,

– spory sąsiedzkie.

Mediacja jest szczególnie polecana w tych sprawach, gdzie znaczenie mają wzajemne relacje miedzy stronami, w szczególności rodzinnych, sąsiedzkich i biznesowych.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z mediacji, zapraszam do kontaktu.