ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Jakie pytania mogą paść na rozprawie rozwodowej?

Czy zastanawiali się Państwo, jakie pytania zadaje Sąd rozwodzącym się małżonkom? A może sami będą Państwo przesłuchiwani i zastanawiają się Państwo, co może Państwa spotkać na rozprawie rozwodowej? By przybliżyć Państwu, jak wygląda przesłuchanie małżonków w postępowaniu rozwodowym, poniżej wymieniłam najczęściej pojawiające się pytania. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Zanim jednak przejdziemy do pytań, musimy wspomnieć, że w pierwszej kolejności Sąd prosi małżonków o dowody osobiste (protokolant spisuje dane osobowe – PESEL z dowodu). Oczywiście dowód osobisty jest później zwracany.

Następnie Sąd zadaje Stronom ogólne pytania:

– jak się Pan/Pani nazywa?

– ile ma Pan/Pani lat?

– gdzie Pan/Pani mieszka?

– jaki jest Pana/Pani zawód?

– czy był/a Pan/Pani karany/a za składanie fałszywych zeznań?

Sąd poucza również o obowiązku mówienia prawdy oraz że Strony mogą być ponownie przesłuchane po odebraniu przyrzeczenia.

W dalszej kolejności zadawane są pytania dotyczące małżeństwa oraz dzieci Stron. Pytania może zadawać sędzia, ławnicy (osoby siedzące po obu stronach sędziego). Pytania mogą też zadawać małżonkowie sobie wzajemnie oraz ich pełnomocnicy, jeżeli są ustanowieni w sprawie.

Strony mogą spodziewać się poniższych lub podobnych pytań, przy czym należy mieć na względzie, że niektóre z wymienionych pytań mogą w ogóle nie paść lub mogą paść pytania dodatkowe (niewymienione poniżej).

1. Kiedy małżonkowie zawarli związek małżeński? (chodzi o ślub cywilny lub konkordatowy, nie zaś kościelny)

2. Jak długo małżonkowie znali się przed ślubem?

3. Czy na zawarcie związku małżeńskiego potrzebna była zgoda sądu? (najczęściej w sytuacji, gdy kobieta była w ciąży a nie była pełnoletnia, wówczas wymagana była zgoda sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa)

4. Czy było to pierwsze małżeństwo małżonków? Jeżeli nie – w jaki sposób zakończyło się poprzednie małżeństwo? (np. przez śmierć drugiego małżonka, rozwód)

5. Czy małżonkowie zawierali umowy majątkowe małżeńskie (intercyzę)?

6. Czy toczyła się już między małżonkami sprawa o rozwód lub separację?

7. Gdzie małżonkowie zamieszkali po ślubie?

8. Czy małżonkowie mają dzieci? Jeżeli tak – ile i w jakim wieku?

9. Czy dzieci wiedzą o rozwodzie? Jeżeli tak – jak zareagowały?

10. Jak układało się pożycie/relacje małżeńskie Stron na początku?

11. Jak wyglądał model małżeństwa Stron? (czy oboje małżonkowie pracowali, czy jedno z małżonków pracowało a drugie zajmowało się domem i wychowywaniem dzieci itp.)

12. Od kiedy i z jakiej przyczyny stosunki małżonków zaczęły się pogarszać?

13. Czy małżonkowie próbowali ratować małżeństwo?

14. Czy małżonkowie mieszkają razem? Jeżeli tak – jak małżonkowie wyobrażają sobie wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie?

15. Czy małżonkowie prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe? (np. wspólne jedzenie, sypianie razem, wspólne gospodarowanie pieniędzmi)

16. Czy małżonkowie utrzymują kontakty fizyczne/współżyją ze sobą? Jeżeli nie – od kiedy (mniej więcej)? Chodzi o przybliżone wskazanie okresu, gdy małżonkowie zaprzestali kontaktów seksualnych.

17. Czy małżonkowie widzą szansę na kontynuowanie małżeństwa?

18. Jak wygląda sytuacja majątkowa i finansowa każdego z małżonków?

19. Ile małżonek zarabia miesięcznie? Jakie ponosi wydatki?

20. Jak kształtują się potrzeby i wydatki na utrzymanie i wychowanie dzieci małżonków?

21. Czy drugi z małżonków uczestniczy w kosztach utrzymania dzieci? W jaki sposób?

22. Jak wyglądają relacje dzieci z matką oraz z ojcem?

23. W jaki sposób rodzic, który nie mieszka z dziećmi utrzymuje z nimi kontakty?

24. Czy drugi z rodziców utrudnia utrzymywanie kontaktów z dziećmi?

25. Jak małżonkowie wyobrażają sobie utrzymywanie kontaktów z dziećmi po rozwodzie?

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis pomoże Państwu lepiej przygotować się do rozprawy rozwodowej.

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.