ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

* Na wstępie pragnę zaznaczyć, że choć oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy dziecko po rozstaniu rodziców zostaje przy ojcu, który utrudnia matce kontaktowanie się z dzieckiem, ponieważ są to sytuacje rzadsze, pozwolę sobie pisać w formie „do ojców” (wszystkie mamy będące w podobnej sytuacji proszę o wybaczenie). 🙂

Często w życiu zawodowym spotykam się z sytuacją, gdy pomimo, że Sąd przyznał ojcu prawo do kontaktów z dzieckiem według ustalonego harmonogramu, to jednak matka dziecka nadal zabrania lub utrudnia ojcu kontakt z synem czy córką.

Ojcowie nie są jednak bezradni w tej sytuacji i mogą zwrócić się o pomoc do Sądu. Właściwy w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny (tzw. sąd opiekuńczy), w którego okręgu mieszka dziecko. Procedura egzekucji kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowa.

W pierwszej kolejności do Sądu należy złożyć wniosek o zagrożenie matce obowiązkiem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz ojca za każde naruszenie przez matkę prawa do kontaktu z dzieckiem. Np.  za każdy niewykonany kontakt, Sąd zagrozi matce zapłatą 100 zł na rzecz ojca dziecka. Ma to na celu zmobilizowanie matki dziecka do przestrzegania orzeczenia Sądu o kontaktach ojca z dzieckiem.

Jeżeli to nie poskutkuje i matka (pomimo zagrożenia zapłatą pieniędzy na rzecz ojca dziecka) nadal będzie utrudniała kontakty z dzieckiem, w drugiej kolejności ojcu będzie przysługiwało prawo złożenia do Sądu wniosku o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do liczby naruszeń. Np. jeżeli w ciągu 2 miesięcy, z winy matki 4-krotnie nie doszło do kontaktu ojca z dzieckiem, a wcześniej Sąd zagroził matce zapłatą 100 zł na rzecz ojca dziecka za każdy niewykonany kontakt, to w tym przypadku ojcu będzie przysługiwało prawo domagania się zasądzenia przez Sąd od matki dziecka kwoty 400 zł (4 x 100 zł). Wniosek o nakazanie matce zapłaty określonej sumy pieniężnej za niewykonane kontakty można składać wielokrotnie.

Jeżeli jednak od uprawomocnienia się postanowienia o zagrożeniu matce obowiązkiem zapłaty określonej kwoty na rzecz ojca za każde naruszenie prawa do kontaktu z dzieckiem lub ostatniego postanowienia o nakazaniu matce dziecka zapłaty na rzecz ojca dziecka określonej kwoty minie więcej niż 6 miesięcy – wówczas Sąd umorzy postępowanie. Np. jeżeli postanowienie Sądu o nakazaniu matce dziecka zapłaty na rzecz ojca kwoty 400 zł za 4-krotne niewykonanie kontaktu uprawomocniło się w dniu 5 maja 2016 r., to jeżeli matka nadal uniemożliwia ojcu kontakty z dzieckiem,  może on wystąpić do Sądu o kolejne nakazanie matce dziecka zapłaty najpóźniej do dnia 5 października 2016 r. Po tym terminie, jeżeli matka będzie utrudniać kontakty z dzieckiem, ojciec będzie musiał wszcząć nowe postępowanie przed Sądem, ale może się ono rozpoczynać od razu od wniosku o nakazanie zapłaty, bez potrzeby ponownego składania wniosku o wstępne zagrożenie matce dziecka obowiązkiem zapłaty za utrudnianie lub uniemożliwianie ojcu kontaktów z dzieckiem.

Opłata sądowa od wniosku o zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej wynosi 100 zł. Od wniosku o nakazanie zapłaty nie ma opłaty sądowej, chyba że rozpoczyna on nowe postępowanie przed Sądem (po umorzeniu poprzedniego).

Oczywiście powyższy tryb postępowania dotyczy również sytuacji, gdy to matka ma ustalone sądowo prawo do kontaktów z dzieckiem, a ojciec utrudnia lub uniemożliwia jego wykonywanie oraz sytuacji, gdy np. dziadkowie mają ustalone prawo do kontaktów z wnukiem a rodzic dziecka tego nie respektuje.

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.