ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

O mediacji słów kilka

  1. Czy jest alternatywny sposób rozwiązywania sporów w czasach, gdy działalność sądów jest ograniczona?

Od połowy marca 2020 r. z uwagi na zagrożenie koronawirusem Sądy w całym kraju odwoływały rozprawy wyznaczone w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz karnych (z wyjątkiem spraw pilnych). Podobnie jest w kwietniu, a rozprawy wyznaczone na kolejne miesiące stoją pod znakiem zapytania. Dla Stron oznacza to co najmniej kilkumiesięczne przedłużenie rozstrzygnięcia sprawy. Co więcej, aktualnie w związku z epidemią pojawia się coraz więcej wątpliwości i sporów, między innymi między wynajmującymi a najemcami czy pracodawcami a pracownikami. W mojej ocenie sądy zaleje lawina pozwów i odwołań, co tylko spowoduje dalsze obciążenie wymiaru sprawiedliwości. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest mediacja, czyli próba polubownego rozwiązania sporu między Stronami w obecności i przy pomocy mediatora. Należy podkreślić, iż mediator nie reprezentuje interesów żadnej ze Stron, lecz pomaga w osiągnięciu porozumienia.

  1. Czym różni się mediacja od postępowania sądowego?

Przede wszystkim należy wskazać, iż osobę mediatora wybierają Strony. Mediacja ma charakter odformalizowany i nie wiąże się ze stresem spowodowanym wystąpieniem na sali sądowej. Mediacja jest zdecydowanie szybsza niż postępowanie sądowe oraz najczęściej dużo tańsza. Należy podkreślić, iż wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia roszczeń, zaś ugoda mediacyjna zatwierdzona następnie przez Sąd ma moc wyroku sądowego.

  1. W jaki sposób kończy się mediacja?

Mediacja może zakończyć się ugodą zawartą przez strony bądź brakiem ugody. Jeżeli mediacja zakończy się ugodą, wówczas Strony (bądź jedna ze stron) mogą wystąpić do Sądu o zatwierdzenie ugody. Ugoda zatwierdzona przez Sąd ma moc wyroku, co oznacza, że w przypadku roszczeń pieniężnych można na jej podstawie wszcząć postępowanie egzekucyjne w przypadku nie wykonania ugody przez drugą stronę.

  1. Jakie zasady obowiązują podczas mediacji?

Wyróżnia się następujące zasady mediacji:

– dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron;

– bezstronność – strony mediacji mają równe prawa, mediator nie reprezentuje interesów którejkolwiek ze stron, nie powinien również pozostawać z żadną ze stron w relacji, która mogłaby budzić wątpliwości co do jego bezstronności;

– poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą, mediator nie może być powoływany w charakterze świadka co do kwestii, o których uzyskał wiedze podczas mediacji, jak i strony nie mogą wykorzystywać informacji przekazywanych im przez drugą stronę w ewentualnym późniejszym procesie sądowym;

– neutralność – mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony;

– akceptowalność – strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia.

    5. Dla kogo przeznaczona jest mediacja?

Mediacja jest dostępna dla praktycznie dla wszystkich. Ograniczenia dotyczą w szczególności postępowań administracyjnych oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których zawarcie ugody z organem państwowym jest niedopuszczalne z mocy prawa. Mediacja jest natomiast szczególnie polecana w sprawach cywilnych , rodzinnych, gospodarczych, w sprawach z zakresu prawa pracy oraz karnych (w których występuje pokrzywdzony).

  1. Jaki jest koszt mediacji?

Koszt mediacji zainicjowanej przez strony zależy od umowy z mediatorem. Zwykle koszt mediacji pokrywają strony po połowie, chyba że uzgodnią tę kwestię inaczej.

O szczególnym znaczeniu i zaletach mediacji w czasach kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa opowiada szerzej Pani Mediator Beata Szarszewska we wpisie zamieszonym na jej stronie internetowej ( https://beataszarszewska.wixsite.com/website/post/homo-homini-lupus-est ).

W przypadku dodatkowych pytań lub chęci skorzystania z mediacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

mediator Justyna Cieplińska, tel.: 663-772-324

mediator Beata Szarszewska, tel.: 730-079-914

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.