ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Jak wygraliśmy z Profi Credit Polska SA

W 2015 r. Klient zawarł z Profi Credit Polska SA umowę pożyczki na kwotę 26.832,00 zł. Przy czym kwota wypłacona mojemu Klientowi wynosiła 9.000,00 zł. Chcąc zawrzeć umowę pożyczki, Klient zobowiązany był zapłacić koszty ubezpieczenia w kwocie 14.344,00 zł, opłatę przygotowawczą w kwocie 1.160,00 zł i wynagrodzenie umowne w wysokości 2.328,00 zł. Łącznie opłaty dodatkowe wynosiły… 17.831,00 zł. Na zabezpieczenie zwrotu pożyczki Klient wystawił Pożyczkodawcy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na poczet spłaty pożyczki Klient uiścił kwotę 10.599,70 zł, jednakże miał problemy z zapłatą kolejnych rat.

Jak nietrudno się domyśleć, Profi Credit wykorzystując podpisany przez Klienta weksel, wystąpiło do Sądu z pozwem o zapłatę. Sąd Rejonowy w Lipnie I Wydział Cywilny w 2017 r., wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla zasądzający od Klienta na rzecz Profi Credit kwotę 20.201,00 zł wraz z odsetkami umownymi oraz koszty procesu.

Możecie Państwo zadać pytanie, skąd się wzięła kwota 20.201, 00 zł, skoro Klient zgodnie z umową miał zwrócić na rzecz Profi Credit kwotę 26.832,00 zł, a dotychczas zapłacił przecież 10.599,70 zł. Czy Profi Credit nie powinno żądać zatem zapłaty 16.232,30 zł?

Może i powinno, ale Profi Credit doliczyło sobie jeszcze rzekome „koszty windykacyjne” w wysokości prawie 3.500,00 zł, osobno „opłatę za monity i upomnienia” w wysokości 390,00 zł oraz dodatkowo „odsetki”.

Od nakazu zapłaty wnieśliśmy w ustawowym terminie 14 dni zarzuty, przywołując liczne argumenty przeciwko roszczeniom Profi Credit, m.in. zarzut nieprawidłowego uzupełnienia weksla, stosowania przez Profi Credit w umowie z Klientem postanowień niedozwolonych odnoszących się do ubezpieczenia spłaty pożyczki, opłaty przygotowawczej, wynagrodzenia umownego i kosztów windykacji. Jednocześnie przenieśliśmy sprawę do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu, który był właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Klienta do jej rozpoznania.

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 29.10.2018 r. podzielając nasze stanowisko, wydał wyrok uchylając w całości nakaz zapłaty wydany przeciwko Klientowi przez Sąd Rejonowy w Lipnie, oddalił powództwo Profi Credit oraz zasądził od Profi Credit na rzecz Klienta zwrot kosztów procesu.

Oznacza to, że zaciągając pożyczkę w wysokości 9.000,00 zł oraz spłacając kwotę 10.599,70 zł, Klienta nie obciążały już żadne inne zapłaty na rzecz Profi Credit!

Czy na tym sprawa się skończyła? Tak byłoby lepiej dla Profi Credit. 🙂

Tymczasem, Profi Credit wniosło od wyroku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu apelację. My zaś złożyliśmy odpowiedź na apelację.

I tak oto wyrokiem z dnia 11.10.2019 r. Sąd Okręgowy w Toruniu w całości oddalił apelację Profi Credit, podzielając nasze argumenty oraz zasądził od Profi Credit na rzecz Klienta zwrot kosztów procesu za instancję odwoławczą. Sprawiedliwości znów stało się zadość!

Powyżej przedstawiliśmy Państwu, jak wyglądało nasze pierwsze spotkanie z Profi Credit. Od tego czasu nasza Kancelaria wielokrotnie pomagała Klientom w sprawach przeciwko Profi Credit.

Jak widać, warto walczyć!

Zawarłeś umowę z Profi Credit lub inną firmą pożyczkową i chcesz ją przeanalizować? A może otrzymałeś już nakaz zapłaty? Nie czekaj, zgłoś się do naszej Kancelarii po BEZPŁATNĄ analizę sprawy.

Lubimy pomagać, a gdy płaci za to firma zawierająca nieuczciwe umowy – lubimy to podwójnie! 🙂

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.