ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Czy jest szansa na odzyskanie zapłaconej prowizji?

Ostatnio Klient zwrócił się do Kancelarii z pytaniem, czy jeżeli już spłacił pożyczkę, która była obciążona wysoką prowizją, to ma szanse na jej zwrot.

Klient dowiedział się bowiem z artykułów na blogu Kancelarii, że wiele umów pożyczki zawieranych z firmami pożyczkowymi zawiera postanowienia niedozwolone w postaci zastrzegania zbyt wysokich opłat w stosunku do wypłaconego kapitału, w związku z czym Sądy coraz częściej orzekają, że Klienci nie muszą płacić zawyżonych prowizji. Klient powiedział, że ciężko mu było spłacać pożyczkę i wymagało to niekiedy wielu wyrzeczeń, ale zapłacił wszystko i teraz czuje się jak „frajer”.

Mam dobrą wiadomość dla osób, które spłaciły pożyczki. Jest szansa na odzyskanie zapłaconej prowizji! Pierwszy znany naszej Kancelarii wyrok o konieczności zwrotu zapłaconej prowizji od umowy pożyczki wydał Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w dniu 10.12.2019 r., sygn. akt: XIV C 687/19.

W uproszczeniu sprawa przedstawiała się następująco:

Pani M.B. zawarła w 2016 r. zawarła umowę pożyczki, na mocy której wypłacono jej kwotę 9.300,00 zł. W umowie zastrzeżono prowizję na rzecz pożyczkodawcy w wysokości 14.247,60 zł (czyli więcej niż kwota wypłacona Klientowi). Całkowita kwota do zwrotu wynosiła 23.547,60 zł. Pani M.B. spłaciła (i to jeszcze przed terminem) całą kwotę pożyczki.

Następnie Pani M.B. zawarła z Panią M.T. umowę cesji (przeniesienia) wierzytelności o zwrot prowizji od pożyczkodawcy. Na mocy tej umowy, to Pani M.T. mogła dochodzić od pożyczkodawcy zwrotu prowizji. Gdyby Panie nie zawarły umowy cesji, wówczas Pani M.B. jako pożyczkobiorca mogłaby dochodzić zwrotu prowizji, lecz nie to jest najważniejsze w sprawie.

Pani M.T. skierowała do Sądu pozew o zapłatę przez pożyczkodawcę kwoty 14.247,60 zł (zwrot zapłaconej prowizji). Powódka wskazywała w treści pozwu, że postanowienia umowy pożyczki nakładające na pożyczkobiorcę obowiązek zapłaty prowizji w tak zawyżonej wysokości są nieważne ewentualnie nie wiążą pożyczkobiorcy, gdyż stanowią klauzule niedozwolone. Skoro zatem pożyczkobiorca zapłacił prowizję, której nie musiał, należy mu się zwrot od pożyczkodawcy.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku podzielił zdanie powódki i wydał nakaz zapłaty zasądzający od pożyczkodawcy kwotę 14.247,60 zł (zwrot zapłaconej prowizji). Od nakazu zapłaty pozwany pożyczkodawca złożył sprzeciw, w związku z czym Sąd uchylił nakaz zapłaty i rozpoznawał sprawę na rozprawie.

Po rozważeniu argumentów obu Stron, Sąd w dniu 10.12.2019 r. wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego pożyczkodawcy na rzecz Pani M.T. kwotę 14.247,60 zł (zwrot zapłaconej prowizji) wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że „w ocenie Sądu postanowienie umowne nakładające na konsumenta obowiązek zapłaty prowizji w kwocie 14.247,60 zł przy udzielonej do dyspozycji kwocie 9.300 zł należy uznać za abuzywne, tj. za niedozwoloną klauzulę umowną (…)Powódce przysługuje zatem roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia w kwocie odpowiadającej wielkości spłaconej prowizji (art. 405 k.c.)”.

Z pełną treścią wyroku możecie się Państwo zapoznać m.in. pod tym linkiem:

http://orzeczenia.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/content/$N/151015100007003_XIV_C_000687_2019_Uz_2019-12-10_001

Co ten wyrok oznacza dla tysięcy pożyczkobiorców, którzy mimo wszystko spłacili już pożyczki zawierające zawyżone prowizje (inne nazwy prowizji to np. opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne, opłaty operacyjne)?

Że może warto zawalczyć o to, by tym razem to firma pożyczkowa zapłaciła Klientowi kilka, a często nawet kilkanaście tysięcy złotych jako zwrot prowizji! Omówiony wyrok pokazuje, że da się wygrać!

Nie polecamy jednak, by samemu występować od razu do Sądu przeciwko pożyczkodawcom. Każda sprawa jest bowiem inna, w związku z czym zalecamy skorzystanie z opinii profesjonalnego pełnomocnika.

Nasza Kancelaria oferuje Klientom BEZPŁATNĄ analizę umowy pożyczki zawartej z firmami pożyczkowymi.

Zainteresowani? Zapraszam do kontaktu!

Wystarczy zadzwonić pod numer: 663-772-324 lub przesłań skan lub wyraźne zdjęcia umowy na adres mailowy: biuro@kancelaria-cieplinska.pl i czekać na kontakt z naszej strony. Obsługujemy Klientów z całej Polski, jak i spoza.

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.