ul. Pod Arkadami 13
87-400 Golub-Dobrzyń

Upadłość pracodawcy a odprawa pieniężna

Warunki nabycia prawa do odprawy pieniężnej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, jeżeli dokona on rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem (za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron) z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. A zatem warunkami nabycia prawa do odprawy jest, by:

– pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników,

– rozwiązanie umowy o pracę nie miało związku z zachowaniem pracownika (tak będzie w szczególności w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa).

Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11.07.2018 r., sygn. akt: II PK 105/17: „dla prawa do odprawy nie ma znaczenia, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ale istotne jest to, czy były to przyczyny niedotyczące pracownika. Wystarczające jest, aby przyczyny rozwiązania stosunku pracy nie dotyczyły pracownika, nie muszą one natomiast leżeć po stronie pracodawcy”. Przyczynami niedotyczącymi pracownika są wszystkie okoliczności niezwiązane z jego cechami psychofizycznymi i sposobem wywiązywania się przez niego z obowiązków pracowniczych, a zatem przyczyny leżące po stronie pracodawcy i inne obiektywne, które nie leżą po stronie pracodawcy, ale również nie leżą po stronie pracownika, a które jednak stanowią wyłączną przyczynę rozwiązania stosunku pracy jako niedotyczącą pracownika (takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14.12.20216 r., sygn. akt: II PK 281/15 oraz Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 21.12.20216 r., sygn. akt: III AUa 1293/16).

Co istotne, odprawa przysługuje niezależnie od tego, czy rozwiązano umowę o pracę na czas określony czy na czas nieokreślony, nieistotny jest również wymiar pracy wykonywanej przez pracownika (cały etat bądź część etatu).

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i odpowiada:

1) jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznemu wynagrodzeniu, jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznemu wynagrodzeniu, jeżeli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Odprawa powinna zostać wypłacona pracownikowi najpóźniej w ostatnim dniu pracy.

 

Justyna Cieplińska

Jestem radcą prawnym i szukam najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.