Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ZAKRES USŁUG

PRAWO NIERUCHOMOŚCI:


– ustanowienie służebności osobistych i gruntowych oraz służebności przesyłu,

– zasiedzenie nieruchomości,

– opracowanie oraz opiniowanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości,

– badanie stanu prawnego nieruchomości,

– odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (w tym za tzw. słupy energetyczne, linie wodociągowe),

– sprawy dotyczące granic nieruchomości,

– zarząd nieruchomością wspólną,

– zniesienie współwłasności,

– ochrona własności i posiadania (w tym sprawy o wydanie nieruchomości, eksmisję),

– prowadzenie spraw wieczystoksięgowych.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:


– rozwód i separacja, unieważnienie małżeństwa,

– ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– podział majątku wspólnego,

– zarząd majątkiem wspólnym,

– zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka lub na rzecz małżonka,

– ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,

– kontakty z dzieckiem (drugiego z rodziców dziecka, dziadków),

– ustalenie, zaprzeczenia ojcostwa,

– rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka (np. zezwolenie na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka, wyjazd dziecka za granicę).

PRAWO SPADKOWE:


– stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,

– sprawy o zachowek, wykonanie zapisu (w tym zapisu windykacyjnego) oraz polecenia spadkodawcy, dział spadku,

– doradztwo przy sporządzeniu testamentu, wydziedziczeniu,

– doradztwo oraz reprezentacja w sprawach odpowiedzialności za długi spadkowe,

– reprezentacja w postępowaniach o unieważnienie testamentu.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:


– sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z zawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy (np. umów o pracę, wypowiedzenia warunków pracy i płacy, wypowiedzenia umowy o pracę),

– regulaminy pracy i wynagradzania,

– umowy o zakazie konkurencji,

– ustalenie istnienia stosunku pracy,

– przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy,

– wynagrodzenie za nadgodziny,

– odszkodowanie za mobbing oraz naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,

– odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym pracownikowi,

– zwrot kosztów noclegów i innych należności w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych,

– odszkodowania za wypadki w pracy oraz w drodze do pracy,

– sporządzanie odwołań od decyzji organów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS) w sprawach rent, emerytur, w tym w sprawach wcześniejszych emerytur z tytułu pracy w szczególnych warunkach zatrudnienia i innego rodzaju świadczeń.

ODSZKODOWANIA:


• reprezentacja Klientów przed ubezpieczycielami oraz sądami w sprawach związanych z:

⇒ wypadkami komunikacyjnymi,

⇒ wypadkami przy pracy,

⇒ błędami medycznymi,

o:

• odszkodowanie,

• zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

• rentę odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb,

• rentę z tytułu utraconego dochodu,

• odszkodowanie za śmierć członka rodziny,

• rentę odszkodowawczej za śmierć osoby bliskiej.

⇒ zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą rzeczy,

⇒ nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy o odszkodowanie

PRAWO KORPORACYJNE:


W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów gospodarczych, oferując:

– bieżące doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców,

– sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych,

– prowadzenie negocjacji biznesowych,

– rejestrację podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz zgłaszanie zmian,

– sporządzanie i opiniowanie umów i statutów spółek, statutów towarzyszeń i fundacji, regulaminów oraz uchwał wspólników, organów spółek, stowarzyszeń i fundacji,

– reprezentację wspólników i akcjonariuszy w czasie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

– zaskarżanie uchwał organów spółek,

– reprezentowanie przedsiębiorców przed osobami trzecimi, sądami i organami administracji publicznej,

– dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 k.s.h.),

– opiniowanie czynów mogących stanowić przejawy nieuczciwej konkurencji oraz reprezentację klientów w zakresie postępowań sądowych powstałych na tle czynów nieuczciwej konkurencji.

PRAWO SPÓŁDZIELCZE I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH:


– bieżące doradztwo prawne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,

– sporządzanie projektów statutów, regulaminów i uchwał,

– udział w posiedzeniach organów spółdzielni,

– dochodzenie zapłaty odszkodowania od gminy za niedostarczenie -byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu,

– zaskarżanie uchwał organów spółdzielni mieszkaniowej oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej,

– sporządzanie odwołań od uchwał o wykluczeniu z grona członków spółdzielni.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE:


– wnioski o ogłoszenie upadłości,

– zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,

– reprezentacja Klienta w postępowaniu upadłościowym,

PRAWO WEKSLOWE:


– dochodzenie roszczeń z weksli,

– wypełnianie weksli in blanco i sporządzanie deklaracji wekslowych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE:


– reprezentacja Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej,

– sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, zażaleń od postanowień, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

– obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego,

– przygotowywanie aktów prawa miejscowego oraz dokumentów wewnętrznych jednostki samorządowej.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:


– pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,

– przygotowywanie protestów, odwołań oraz zastępstwo procesowe,

– opracowywanie i opiniowanie projektów umów zawieranych w ramach zamówień publicznych.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:


– sporządzanie wezwań do zapłaty,

– prowadzenie negocjacji z dłużnikiem,

– sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

– sporządzanie pozwów o zapłatę,

– reprezentacja Klientów w sporach sądowych o zapłatę,

– reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika,

– sporządzanie skarg na czynności komornika,

– sprawy o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

– sprawy o zwolnienie zajętej przez komornika rzeczy od egzekucji.

 

//]]>