Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

WYNAGRODZENIE*

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje różne systemy rozliczeń. W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, prezentowane systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej. 

PORADA PRAWNA

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i wynosi od 150,00 zł brutto. 

SYSTEM GODZINOWY

Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej przedsiębiorców), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym z góry wymiarze.

SYSTEM SUCCESS FEE

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest wówczas odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone najczęściej procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji.

SYSTEM RYCZAŁTOWY

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług, w ramach tego systemu przewidujemy następujące warianty ustalania honorarium:

bieżąca obsługa prawna – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta. Wskazany system pozwala naszym Klientom na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, albowiem w końcowym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii w tym systemie jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym. Ponadto, po wykorzystaniu godzin z pakietu, Klient ma możliwość dokupienia kolejnych godzin na preferencyjnych warunkach.

wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania i wstępną poradę prawną. Koszt wynagrodzenie za reprezentację w postępowaniu sądowym wynosi od 1.000,00 zł netto (tj. 1.230,00 zł brutto). Wynagrodzenie jest płatne z góry. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. 

wynagrodzenie w postępowaniu egzekucyjnym – ten system rozliczeń dedykowany jest dla Przedsiębiorców, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem należnych im świadczeń i dysponujących już orzeczeniem Sądu. Wynagrodzenie obejmuje jedynie koszty zastępstwa procesowego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które podlegają egzekucji od dłużnika.

*przedstawione stawki mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), wysokość stawki godzinowej, ryczałtu lub premii za sukces jest indywidualnie negocjowana z Klientem i może być różna w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz wielu innych czynników

//]]>