Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Występując do Sądu z pozwem o rozwód, małżonkowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że Sąd w postępowaniu rozwodowym przesądza również o innych kwestiach. W dzisiejszym wpisie krótko sobie o tym powiemy.

W pierwszej kolejności w wyroku rozwodowym Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa Stron poprzez rozwód (z winy jednego z małżonków – powoda lub pozwanego, z winy obu Stron, bez winy którejkolwiek Strony lub bez orzekania o winie). By Sąd nie rozpatrywał kwestii winy męża lub żony w rozpadzie małżeństwa, obie Strony (mąż i żona) muszą wyrazić na to zgodę.

Jeżeli Strony mają wspólne małoletnie dzieci (tzn. które nie ukończyły 18 lat), Sąd rozstrzyga też o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Zwykle Sąd ogranicza władzę rodzicielską temu z rodziców, z którym dzieci nie zamieszkują na stałe.

Kolejną kwestią, która znajduje odzwierciedlenie w wyroku rozwodowym jest ustalenie kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, z którym dzieci nie zamieszkują na stałe.

UWAGA! Jeżeli rodzice są zgodni co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, wówczas mogą zawrzeć (najlepiej pisemne) porozumienie, które Sąd z reguły uwzględnia, jeżeli nie sprzeciwia się ono dobru dzieci. W braku porozumienia Sąd samodzielnie rozstrzygnie kwestię władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Rodzice mogą złożyć również zgodny wniosek, by Sąd nie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dziećmi  przez drugiego z rodziców. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy rodzice są w stanie na bieżąco porozumieć się odnośnie terminów i sposobu wykonywania kontaktu bez potrzeby ingerencji Sądu.

Następnie Sąd rozstrzyga w jakiej wysokości każdy z rodziców jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W praktyce sprowadza się to do zasądzenia alimentów na dziecko od tego z rodziców, u którego dziecko stale nie zamieszkuje.

Sąd może na żądanie małżonka orzec również o alimentach na rzecz tego małżonka w dwóch sytuacjach:

– jeżeli drugi małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a orzeczenie rozwodu powoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,

– jeżeli znajduje się w niedostatku (nie ma wystarczających środków na zaspokojenie swych podstawowych potrzeb), nawet jeżeli oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozpadu małżeństwa, żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa bądź Sąd nie orzekał o winie.

Jeżeli na dzień orzeczenia o rozwodzie, małżonkowie zamieszkują razem, Sąd w wyroku rozwodowym ustali w jaki sposób mają korzystać z domu lub lokalu na czas wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie. Wyjątkowo, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (najczęściej z powodu agresji i alkoholizmu) – Sąd może nakazać jego eksmisję, jeżeli wniesie o to drugi z małżonków.

UWAGA! Sąd nie orzeknie jednak eksmisji, gdy dom lub lokal stanowi odrębny majątek (wyłączną własność) małżonka zachowującego się nagannie. Odrębnym jest co do zasady majątek nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, otrzymany w spadku lub jako darowizna.

W dalszej kolejności, na wniosek jednego z małżonków Sąd może w wyroku rozwodowym orzec o podziale majątku wspólnego małżonków. Warunkiem jest, by przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, nie spowodowało nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. W praktyce Sądy dokonują podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym jedynie w przypadkach, gdy małżonkowie są zgodni co do wartości i sposobu podziału majątku wspólnego.

Małżonek występujący do Sądu o orzeczenie rozwodu powinien przemyśleć wspomniane wyżej kwestie i przedstawić Sądowi w pozwie swe wnioski w tym zakresie, czyli napisać w pozwie np.

– czy żąda orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka, z winy obu stron czy bez orzekania o winie;

– jeżeli małżonkowie mają wspólne niepełnoletnie dzieci:

· czy wnosi o pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obu rodzicom, ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców,

·  jak wyobraża sobie kontakty drugiego rodzica z dziećmi,

·  jakiej kwoty alimentów żąda na każde z dzieci;

– jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie w dacie orzeczenia rozwodu – jak wyobraża sobie korzystanie z domu lub lokalu przez każdego z małżonków po rozwodzie (w praktyce kto jakie pokoje zdaniem małżonka powinien zajmować).

Mam nadzieję, że wpis okaże się dla Państwa pomocny! 🙂

3 sierpnia 2017

O czym Sąd rozstrzyga w procesie o rozwód?

Występując do Sądu z pozwem o rozwód, małżonkowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że Sąd w postępowaniu rozwodowym przesądza również o innych kwestiach. W […]
20 czerwca 2017

Z ZUS-em da się wygrać

W dzisiejszym wpisie chciałabym przedstawić Państwu przykłady spraw z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi w praktyce zawodowej spotyka się radca prawny. W pierwszym przypadku ZUS […]
18 kwietnia 2017

Zmiana wysokości alimentów na rzecz dziecka

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, czyli w praktyce zmiany wysokości alimentów bądź […]
5 kwietnia 2017

Alimenty na rzecz dziecka

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny? Choć niektórych Czytelników może zdziwić ta informacja, to jednak wypada zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, co wynika […]
//]]>